FAQ: ทำไมเวลา Speed Test บน WiFi ค่าที่วัดได้จึงไม่เท่า ​LAN

คำถาม
เวลาทำการ ทดสอบ Speedtest ผ่าน web site บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย LAN  ได้ ค่าที่วัดได้ไม่เท่าการใช้ iPhone 5s เชื่อมต่อผ่าน WiFi สาเหตเกิดจากอะไรครับ

คำตอบ
ความเร็วในการ รับ ส่ง ข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย อาจจะไม่เท่ากับ เครือข่ายแบบมีสาย เนื่องจาก อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Access Point) จะเน้นเสถียรภาพของการรับส่งข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้น ในบางกรณี Link Speed ที่ใช้ติดต่อกับ เครื่องลูกข่าย (Client) อาจจะไม่ใช่ความเร็วมากที่สุด แต่จะเป็นความเร็วที่มีเถียรภาพสูงสุดที่เครื่องลูกข่ายสามารถทำงานได้ ขบวนการดังกล่าวมีนิยามว่า Auto Speed Negotiation.

ทั้งนี้ปัจจัยแวดล้อมอาจจะส่งผลทำให้ความเร็วลดลง ตัวอย่างเช่น คลื่นรบกวน และ ระยะห่างของเครื่องรับ กับ จุดกระจายสัญญาณ หรือ ความสามารถในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์รับ เป็นต้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk